Publikacje

Godna prokreacja, ciąża, poród połóg. Prawa Kobiet

Prawa Pacjenta

Pozycja płatnika składek w ubezpieczeniu społecznym i zdrowotnym

Zawody medyczne

Prawo ochrony zdrowia w pytaniach i odpowiedziach - prawa pacjenta

Komentarz do ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku Praw Pacjenta

Prawo medyczne dla pielęgniarek

Postępowanie przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych

Zatrudnianie w podmiotach leczniczych

Prawo pracy dla pielęgniarek i położnych

To Top