Mateusz Ficygowski

Mateusz Ficygowski, prawnik, ukończył studia magisterskie na wydziale Prawa i Administracji Akademii Ekonomiczno-Huministycznej w Warszawie z uzyskaną oceną bardzo dobrą. Specjalizuje się w szczególności w prawie handlowym, prawie cywilnym oraz prawie pracy. Brał udział w szeregu konferencjach naukowych o zasięgu ogólnopolskim. Obecnie prowadzi badania naukowe w ramach rozprawy doktorskiej pt. „Kapitał zakładowy jako zabezpieczenie interesu wierzycieli spółki z ograniczoną odpowiedzialnością”.

Od września 2022 r. prowadzi zajęcia z prawa cywilnego księgi zobowiązań na wydziale Prawa i Administracji w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej. W ramach zajęć ma okazję omawiać z uczestnikami m.in. zagadnienia związane z umowami, odpowiedzialnością cywilną, zobowiązaniami pieniężnymi i nienależnymi, przedawnieniem roszczeń oraz sposobami ochrony praw wierzyciela.

Dotychczasowy dorobek naukowy oraz osiągnięcia zawodowe potwierdzają, że jest nie tylko teoretykiem prawa, ale również praktykiem, gdyż od 2021 r. pracuje na stanowisku prawnika.

To Top